Brief aan de raad.

Stichting Hemmeland
H. Reyntjeslaan 136
1141 HB Monnickendam
tel. 0299 - 65 2759

6 november 2009

Geachte leden van de gemeenteraad,

“Met onwillige honden is het slecht hazen vangen”

Onder dit motto willen wij aantonen, dat B&W er alles aan gedaan hebben om de aankoop van het Hemmeland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. In de raadsvergadering hoorden wij het volgende:
“De raad wordt middels een OZB verhoging gestraft voor het hebben van een eigen mening”.
De argumenten voor de juistheid van deze stelling vind u hieronder.

1.De jachthaven
De begroting van de jachthaven zal met 60 000 euro verminderd worden, maar de rest blijft ongemoeid. Wij blijven dus nog steeds teveel betalen voor bestuursadvisering, secretariaat (naast de secretaresse die al op de haven zit),voorlichting, marketing en financieel beheer. De post financieel beheer bevat volgens dhr Wortel afschrijvingen. Deze post wordt in de programmabegroting 2007 onder no 15 als volgt omschreven: “Het zelfstandig voeren van een financiele administratie en het voorbereiden en uitvoeren van de begroting, jaarrekening en financiële rapportages voor NV, recreatieschap of projecten.” Hiervan wordt dus kantoorpersoneel betaald, terwijl afschrijvingen tot een bedrag van 100 000 euro in de kosten voor de haven zijn opgenomen. Foutje of opzet?

De gemeente schrapt 60 000 euro uit de begroting, volgens ons kan het een onsje meer zijn, want er staat nu voor het bureauwerk:

Bestuursadvisering (aan wie?) 40 198
Secretariaat 40 756
Voorlichting en marketing 14 080
Financieel beheer 109 228
Totaal van het papierwerk is: 204 262 euro.

Volgens ons is 44 262 euro genoeg om bovenstaande activiteiten uit te voeren, dus er is 160 000 euro ruimte in dit deel van de begroting van de jachthaven in plaats van de voorziene 60 000. Hiermee slaat het tekort van 45 000 euro om in een overschot van 55 000 euro. Het is de laatste dertig jaar gebruikelijk om eens in de tien jaar of langer te baggeren, dus die 40 000 euro staat er alleen om het negatieve saldo te vergroten. Hier kan dus zonder enige moeite de helft af. Het positieve saldo is hiermee gegroeid tot 75 000 euro. Het niet opvullen van de bestaande vacature op de haven is hier niet meegerekend.

Zelfs al accepteren wij het verjubelen van de 9 ton als gratis kapitaal voor andere projecten in de gemeente, dan levert de jachthaven toch een solide positief resultaat zelfs als de volledige rentelasten van de aankoop in rekening gebracht worden.

2. Het park.
Er is in de vergadering terecht veel gesproken over de jachthaven, maar de begroting van het park kwam niet ter sprake, hoewel deze begroting eindigt met een tekort van 132 000 euro ondanks extra inkomsten van 104 250 euro per jaar uit een dotatie van 1,8 miljoen. Hoe krijgt RNH dit voor elkaar?

De kosten voor het park. In de begroting vinden wij dezelfde posten als boven genoemd aangevuld met “terreinbeheer voorbereiding”: De getallen zijn afgerond op 1000 euro

Bestuursadvisering 22 000
Secretariaat 9 000
Terreinbeheer voorbereiding 50 000
Terreinvoorlichting 11 000
Voorlichting en marketing 8 000
Financieel beheer 20 000
Totaal aan bureauwerk: 120 000 euro.
Terreinbeheer uitvoering 81 000
Toezicht 36 000
De totale kosten voor het park 237 000 euro

Netto is er dus 117 000 euro begroot om het echte werk te doen. Ook hier is een bedrag van zeker 100 000 euro aan kantoorkosten ten onrechte opgevoerd, dus een realistische begroting van het park luidt:

Terreinbeheer en toezicht 117 000
Kantoorkosten 20 000
Toaal kosten 137 000 euro

Baten:
Er is in de presentatie van de cijfers nog “vergeten”, dat het park ook wat opbrengt. In de begroting van 2006 staat een bedrag van 26 000 euro. Nemen wij dit over, dan zijn de inkomsten:

Dotatie 104 000
Inkomsten pacht en verhuur 26 000
Totaal baten 130 000 euro

Het tekort van het park is dus gereduceerd tot 7 000 euro (!)

Hier ligt een mooie “inspanningsverplichting” voor dhr Wortel.

3. De relatie met Recreatie Noord-Holland.
In bijlage 2 van de raadsstukken voor 29 okt. staat de aanvullende overeenkomst, die de gemeente wil afsluiten met Recreatie Noord-Holland (RNH). Deze instantie wordt vertegenwoordigd door dezelfde heer Hylkema, die in de grote kerk nu drie jaar geleden het “beleid” van Landschap Waterland trachtte te verdedigen. Hierin staat de volgende “overweging”:

“in het kader van de Raamovereenkomst brengt RNH jaarlijks aan LW een offerte voor de door haar te verlenen diensten uit, die deel uitmaakt van de jaarlijkse programma begroting; op basis van deze programmabegroting besluit LW vervolgens tot het verlenen van de opdracht aan RNH voor het betreffende jaar voor de door RNH uit te voeren werkzaamheden.”

Einde citaat.
Na 1 jan. 2010 moet in plaats van LW dus Gemeente Waterland gelezen worden. De gemeente krijgt dus van jaar tot jaar een offerte van RNH en kan die van jaar tot jaar beoordelen en eventueel wijzigen. Het is onbegrijpelijk, dat B&W voorstellen om het onderhoud van het park gedurende 20 jaar op dezelfde basis te laten aanmodderen, terwijl de overeenkomst met RNH na drie jaar opgezegd kan worden en er voor die tijd van jaar tot jaar onderhandeld kan worden over de ingediende offerte. B&W laten liever de burger betalen middels de OZB….

Dhr Wortel dreigde met een sociaal plan als de samenwerking met RNH opgezegd zou worden voor 1 jan 2013. De RNH opereert als aannemer en het personeel is dus niet in dienst van het aan te kopen vastgoed. Er is zeker niemand in dienst van het park Hemmeland. Tot slot zei dhr Wortel, dat seizoenwerk en de daarbij behorende overuren zich slecht verhouden tot de arbeidsvoorwaarden bij de gemeente. In de drukste dagen van het jaar, de periode van boten in en uit het water hijsen, wordt er gewerkt op werkdagen van 08 00 tot 17 00. Dit kan ook een gemeenteambtenaar best gedurende drie weken volhouden. Verder worden er tijdelijke krachten aangenomen gedurende deze periode.

4. Een nieuwe beheersvorm.
Dhr Wortel stelde tijdens de vergadering, dat het niet tot de taken van een gemeente behoort om een jachthaven te exploiteren. In het verleden is de jachthaven gedurende 30 jaar succesvol beheerd door de zogeheten “Beheerscommissie”. In deze commissie zaten vertegenwoordigers van de participerende gemeenten en zelfs vertegenwoordigers van de ligplaatshouders. Dit is in het verleden dus elegant opgelost, waarbij toen baten en personeel van de jachthaven voor het park ingezet werden. Het is heel leerzaam om te lezen wat de oudhavenmeester dhr Dijkstra hierover schrijft in zijn artikel te lezen op de website van RedhetHemmeland (document G16). Gezien de troebele motieven om tot aankoop van de haven over te gaan is het nu niet het moment om over lange termijn oplossingen voor het havenbeheer te discussiëren, maar de huidige situatie voor het park leent zich wel voor een discussie over een lange termijn oplossing. In tegenstelling tot de heersende mening in de raad vindt de Stichting Hemmeland het een heel goed idee om geld apart te zetten voor het park, want dan zijn wij voor twintig jaar van het gezeur over de centen af. Ons voorstel is om het beheer over te dragen aan een stichting of beheerscommissie uit de burgerij. Deze beheersvorm is zeker in staat om het park netjes te onderhouden van de inkomsten die er nu zijn. Hulp van de jachthaven is daarbij niet nodig, maar kan nuttig zijn. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de inzet van vrijwilligers zeker tot de mogelijkheden behoort. De taak van de gemeente is dan gereduceerd tot het controleren van de boeken en het verschaffen van wat faciliteiten. Hierbij denken wij aan de situatie zoals die was in de bibliotheek Monnickendam vóór deze in een grote organisatie moest opgaan. Het park wordt nu losgemaakt uit een ambtelijke moloch en die kans moet ten volle benut worden.

Wij hopen, dat u bovenstaande overwegingen zult meenemen in een volgende vergadering over de aankoop van het Hemmeland.

Monnickendam, 5 nov 2009.
Namens de Stichting Hemmeland,
Dr. F. Udo, Voorzitter