De plannen van de PvdA wethouder

Mevr. Brigitte Buis (PvdA), wethouder (financiën, p&o, openbare werken, groenvoorziening en openbare ruimte, onderwijs en basiseducatie) heeft per e-mail een antwoord gegeven aan Jolan van den Broek op haar vraag hoe de plannen van de coalitie met het Hemmeland te verenigen zijn met de stellingname over het groen in de gemeente in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Ons commentaar op haar antwoord vindt u per onderwerp bijgevoegd.

Wethouder Buis:
Je hebt het over natuurbehoud en dat dit een belangrijk punt is voor de PvdA fractie. Dat is ook zo, je hebt dat in onze verkiezingscampagne gemerkt waar het vooral ging om behoud van de groene ruimte in onze gemeente. Het Hemmeland zien wij echter niet primair als een natuurgebied, maar als een dagrecreatiegebied. Daar is het voor ingericht en in de loop van de tijd hebben dieren zich daar (gelukkig) gevestigd en zijn er ook gaan broeden.

Commentaar van de actiegroep:
Mevr. Buis ziet ons Hemmeland niet primair als natuurgebied, maar welke natuurgebieden hebben we dan in de gemeente? Voor ons is het Hemmeland de enige voor publiek toegankelijke groene ruimte van betekenis in de gemeente en dit moet dus volgens het verkiezingsprogramma behouden worden. Het voorkomen van diverse beschermde planten en dieren (zie elders op deze website) illustreert eens te meer het belang van ons Hemmeland als natuurgebied.

Wethouder Buis:
In de gemeenteraad heeft de PvdA zich, samen met andere fracties, hardgemaakt voor ontwikkeling van het Hemmeland op bescheiden schaal. De plannen die tot nu toe bestaan en die door de actiegroep onder de aandacht worden gebracht, zijn in 2004 door onze fractie en door een meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.

Commentaar van de actiegroep:
Wij hebben niet te maken met 2004, maar met de houding van de PvdA in 2006. De PvdA is vóór het op de schop nemen van het Hemmeland volgens de Uitgangspuntennotitie Herstructurering Hemmeland (20 pagina’s met 4 bijlagen; zie elders op deze website) en vóór het plaatsen van een waterskibaan en een megahotel. Zonder alles op te noemen wat in de notitie staat, is heel duidelijk aan de hand van de kaartjes in de bijlagen te zien, dat van het rustige natuurgebied maar ongeveer een derde overblijft. Deze informatie werd ook op de ‘inloopavond’ van 20 juli prominent gepresenteerd. De rest valt ten offer aan “intensieve dagrecreatie, verblijfsrecreatie, hotel en rood voor groen”. Dit is waar de actiegroep tegen is en dat is waar de PvdA volgens het verkiezingsprogramma ook tegen hoort te zijn.

Wethouder Buis:
De noodzaak tot ontwikkeling van het Hemmeland zien wij wel. Er is een financiële noodzaak (omdat de provincie anders met subsidie om wil gaan en de kosten voor de gemeente toe zullen nemen), maar we hebben ook als beleid dat we Waterland toeristisch willen ontwikkelen in verband met werkgelegenheid en vanuit de bevolking ligt er al jaren een vraag naar activiteiten voor de (oudere) jeugd die we als PvdA van harte ondersteunen.
Vandaar dat het Mirrorpaviljoen de overnachtingscapaciteit uit mag breiden en we, samen met onze coalitiepartners CDA en Algemeen Belang Waterland, willen onderzoeken of een elektrische waterskibaan (voor jongeren vanaf 12 jaar een leuke manier om te bewegen) bij het Hemmeland geplaatst kan worden. Natuurlijk kan dit alleen in overeenstemming met de flora en faunarichtlijnen die gelden, dus vandaar dat dit onderzocht moet worden.

Commentaar van de actiegroep:
Het financiële argument kan gevonden worden in de afrekening van de gemeente over 2005. In raadsstuk 372a wordt de ontvangst gemeld van de begrotingen voor het Landschap Waterland, het park Hemmeland en de jachthaven.
De gevolgen voor de gemeente zijn de navolgende tekorten:
2007 - € 2047
2008 - € 2051
2009 - € 12066
Zijn dit nu bedragen, waar de hele gemeente voor in rep en roer gebracht moet worden?
Het argument voor de waterskibaan gaat voorbij aan het feit, dat in de gemeente ongeveer 30 sportverenigingen actief zijn, waar de ‘oudere jeugd’ meer dan welkom is. Verder wordt niet genoemd, dat een waterskibaan ook infrastructuur op de wal nodig heeft. Daar bevinden zich een douche en toiletruimte, een snackbar en een bergplaats voor de technische installaties en dergelijke. Dit alles gebouwd op 1,60 meter boven het maaiveld….
Publiek voor een dergelijke installatie komt met de auto en verwacht een parkeerplaats binnen 50 meter van de startplaats. Dit betekent, dat de enige logische plaats voor een waterskibaan is: naast een nog op het Hemmeland te bouwen restaurant. Dit weten de heer Van Empel (de uitbater) en ook mevrouw Buis. Dit betekent dat rustzoekers, natuurliefhebbers, de surfvereniging en beschermde planten en dieren dus het nakijken hebben...
De zin over het Mirrorpaviljoen kan als understatement van het jaar betiteld worden. Bovendien is het misleidend te spreken over uitbreiding van de overnachtingscapaciteit als er momenteel geen capaciteit van dit type aanwezig is. Hoe de bestemming van dagrecreatie van ons Hemmeland zich verdraagt met het scheppen van grootschalige overnachtings mogelijkheden (megahotel, camping) vereist wellicht de fantasie van een bestuurder; de simpele burger kan het echt niet volgen.

Wethouder Buis:
Ik hoop dat mijn reactie je inzicht geeft in de afweging van belangen die we bij de inrichting van dit gebied maken en dat ik helder heb kunnen maken dat de invulling nog besproken wordt. Er zal een bestemmingsplan voor het gebied gemaakt gaan worden. Dit is een ruimtelijke procedure waarbij alle ruimte bestaat voor inwoners en belanghebbenden om hun gezichtspunten in te brengen. Deze gezichtspunten zullen worden gewogen en meegenomen in de uiteindelijke planvorming.

Commentaar van de actiegroep:
Uw afweging is de onze niet. Zonder burgerinitiatief had de hele zaak al op de rails gestaan op basis van de uitgangspuntennotitie.

Wethouder Buis:
Bovendien hebben wethouder Brom en ikzelf toegezegd dat de gemeente in september een tweede bijeenkomst zullen organiseren waarin de stand van zaken zal worden toegelicht. Je hebt daarvan wellicht ook al een aankondiging in 'Ons Streekblad' gezien.

Commentaar van de actiegroep:
Hier spreekt de regentes tot het volk om haar eigen straatje schoon te vegen.

1 augustus 2006
Actiegroep “Red het Hemmeland”