Inspraak Hemmeland 20 november 2008
Fred Udo

Mijnheer de voorzitter, geachte raadsleden,

Er wordt vanavond weer eens een poging gedaan om een kostbaar gemeenschapsbezit te verkwanselen aan de commercie. Zoals u weet zijn 4500 burgers het daar niet mee. Nu gaat het via:

A. De stedenbouwkundige visie.
B&W hebben een plan besteld bij Soeters en Van Eldonk om de oude ideeën over het Hemmeland te verpakken in een nieuw jasje.

De lotgevallen van deze "Stedenbouwkundige visie" zijn op zijn zachts gezegd curieus.
Luister en huiver.
Het oorspronkelijke idee van van Eldonk was in november 2007:
Een nieuw hotel op een andere plaats, gekoppeld aan de sloop van het Mirrorpaviljoen.

De fam. Kulik was tegen de sloop, maar in een briefwisseling omstreeks februari van dit jaar is compensatie aangeboden dmv vergroting van het hotel. De fam. Kulik bleef tegen de sloop, dus dat ging niet door, maar de compensatie is gebleven, dus er is wel een verdieping met parkeer- en serviceruimten aan het hotel toegevoegd zonder overleg met de raad. Van Eldonk zeurde wat over het uiterlijk van het paviljoen, dus kwam er uit:
Een vergroot hotel plus het Mirrorpaviljoen met als randvoorwaarde: opknappen Mirror.
Op deze manier krijgt de term "stedenbouwkundige visie" tenminste inhoud..... Toch was de familie Kulik niet tevreden, dus na bezwaar van Kulik staat er nu:
Vergroot hotel plus Mirrorpaviljoen met als aanbeveling: opknappen Mirror.....
(Zie wijzigingen gevoegd bij de visie.)

Onze conclusie is, dat de raad vandaag stemt over de stedenbouwkundige visie van de fam. Kulik.

B. Een nieuw project.
Voor november 2007 was in alle raadsstukken sprake van: "uitbreiding van de hotelcapaciteit van het Mirrorpaviljoen". Nu discussiëren wij over een heel ander gebouw op een andere plaats. Waarom zou de raad nog steeds gebonden zijn aan oude uitspraken, die over iets heel anders gaan?
Hetzelfde geldt voor de bouwaanvraag.

C. De bouwaanvraag.
De oude bouwaanvraag is dood, maar die constatering is alleen indirect bevestigd door wethouder Bouwman toen hij eens in deze zaal zei, dat als dhr Kulik nu een antwoord wilde op de bouwaanvraag het antwoord nee zou zijn. De burger wacht nu al ruim twee jaar op een officiële beslissing van gemeentewege hierover. Dit is in strijd met artikel 46 van de woningwet, die spreekt van een termijn van zes weken....
Wij hebben op 13 oktober in een brief gevraagd om een formele beslissing over de oude bouwaanvraag van Kulik. Deze brief is naar goed gebruik in ons gemeentehuis tot op de dag van vandaag niet beantwoord. De reactie van B&&W is weliswaar niet aan ons gestuurd, maar is te vinden in de raadstukken van deze week:
Er wordt overlegd met Kulik.....
Wij hebben juridisch advies ingewonnen bij een specialist bestuursrecht. In dit geval moet er een nieuwe bouwaanvraag worden ingediend. Tegen elke andere beslissing kan bezwaar aangetekend worden.

Het gevolg van de afwijzing van de bouwaanvraag is, dat er nu met het voorliggende plan een heel nieuwe situatie is geschapen, waarvoor de eerder gedane uitspraken van de raad niet gelden. Deze "stedenbouwkundige visie" dient er alleen voor om het u onmogelijk te maken tegen een bestemmingsplan met hotel te stemmen.

En passant wordt ook uw goedkeuring gevraagd voor het tot de rand toe volbouwen van het Galgeriet en het opofferen van twee hectare van het park ten behoeve van een zinloze verplaatsing van de jachthaven. Dit alles is mogelijk zonder formele inspraak van de burger, want het verweer van de gemeente is immers, dat over dit document toch eigenlijk geen formele consultatie van de burger nodig is.

Er moet echter een bestemmingsplanwijziging komen om de verwoesting van ons park mogelijk te maken, maar na een positieve uitspraak vanavond kan de raad daar geen nee meer tegen zeggen:
Door ja te zeggen keurt u vanavond dus het toekomstige bestemmingsplan goed.
Hiermee schakelt u zichzelf uit als vertegenwoordigers van de burgers van deze gemeente, want het is zinloos om over een bestemmingsplan te discussiëren met een instantie, die de beslissing daarover al uit handen heeft gegeven.

Tenslotte nog dit:
De houding van lagere overheden ten opzichte van ons veenweidelandschap wordt besproken in het laatste nummer van het maandblad De Gids. Het is van de hand van Adriaan Geuze, hoogleraar architectuur in Harvard en de TU Delft. Een citaat:

"Hoe kon het gebeuren, dat juist dit unieke landschap van 1000 jaar oude veenpolders .....werd verwoest? Zoals de Talibaan in Afghanistan de eeuwenoude boeddhabeelden niet konden verdragen en ze met bruut geweld opbliezen, zo vertrapten behekste wethouders het machtige Polderland. Een decadente generatie speelde het klaar het mystieke hart van de metropool (in 25 jaar) uit te wonen en te verkruimelen."

De volledige tekst van drie en een halve bladzij is verplichte kost voor een wethouder met bouwplannen. Daarnaast herinner ik u aan het feit, dat u over anderhalf jaar een beroep zal moeten doen op diezelfde burger om herkozen te worden.

Ik dank u voor uw aandacht.