Het Hemmeland en de gemeenteraad van Waterland

Auteur: Fred Udo

Nu de kruitdampen opgetrokken zijn hoor je zo hier en daar in Monnickendam: 'Het Hemmeland is toch goed uit de strijd gekomen en de initiatiefgroep heeft toch aardig wat bereikt'.

Laten wij eens rustig nagaan wat er dan zoal wel, maar ook wat er zoal niet bereikt is.

Het tastbare resultaat is, dat de heer Van Empel heeft afgezien van het project waterskibaan en dat daarmee het geprojecteerde watersportcentrum midden op het Hemmeland verviel. De rondweg werd daarmee ook zinloos en de geprojecteerde parkeerplaatsen langs het strand werden daarmee ook niet meer zo aantrekkelijk, dus die konden ook vervallen.

De rest van de plannen zoals de verplaatsing van de jachthaven, de bebouwing van het terrein aan de dijk, waar nu de kinderen spelen als er sneeuw is en het geplande hotel met bijbehorende toegangswegen en parkeerplaatsen waren er nog steeds. Dit was de situatie voor de 'Standpuntennotitie' van B&W en hiermee is ook deze notitie kort samengevat.

Wat heeft de discussie in de gemeenteraad van 14 december 2006 nu opgeleverd?

AHet hotel
Het hotel is van 6000 m² bruto vloeroppervlak gegaan naar 4500 m². Het volume is nu dus gelijk aan een gebouw van 45 appartementen die elk 100 m² groot zijn. Een flatgebouw van die grootte staat verder nergens in Monnickendam.

Ongewijzigd is de volgende onheilsspellende zin:
De extra in erfpacht uit te geven oppervlakte grond dient beperkt te blijven tot de oppervlakte van het gebouw en omliggende specifiek voor het hotel bedoelde parkeer- en manoeuvreer- en beheer/onderhoudsruimte.

Hier wordt geen beperking gesteld aan het ruimtebeslag van het hotel. Wanneer de bouwer/ exploitant er een hectare bij wil, dan legt B&W hem met deze tekst dus geen strobreed in de weg. De beperking, dat het strandje toegankelijk moet blijven komt daarbij wat pathetisch over.
Deze tekst is goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december.

Het hotel is strijdig met het bestemmingsplan, dus moet een artikel 19 lid 1 procedure gestart worden. Hier ligt een taak voor de stichting Hemmeland om de belangen van de burgers te verdedigen.

BDe jachthaven
Ondanks wat tegenstribbelen van enkele leden van de raad is de verplaatsing en de uitbreiding van de jachthaven goedgekeurd. Dit betekent 2,5 ha groen kappen en een miljoenen kostende investering om ruimte te maken voor de flats van het Galgeriet. De megalomane plannen van de gemeente met het Galgeriet )240 woningen op 2,5 ha!) liggen ten grondslag aan deze zinloze investering in de jachthaven.
Dit plan is goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december. Een motie om definitieve grenzen aan te geven voor de oppervlakte van de jachthaven is verworpen.

CDe intensieve recreatieve voorziening
Dit is ambtenarenbargoens voor een groot gebouw met vele functies, zoals sporthal, bibliotheek en dergelijke, die nu in het centrum van de nieuwe kern van Monnickendam liggen. De plaats van al dit moois is tussen het Galgeriet en het nieuwe hotel. B&W beschouwen dit terrein, dat nu het voorportaal van het Hemmeland is, gewoon als bouwterrein. Komt er geen 'intensieve recreatieve voorziening', dan bouwen we er toch iets anders. In de woorden van B&W:
'‘Overigens kan op deze locatie ook worden gedacht aan andere, particuliere initiatieven zoals een wellness-achtige ontwikkeling of iets dergelijks.'(pagina 11 van de Notitie).

Dit is de mentaliteit van de gemeente tegenover gemeenschapseigendom. Hierbij moet worden opgemerkt, dat elders in een gemeentedocument staat, dat in het geval van ruimtegebrek er ruimtelijke aanpassingen mogelijk zijn of met andere woorden: is het terrein te klein, dan pikken we nog een stuk van het groen van het Hemmeland.
Deze tekst is op 14 december zonder opmerkingen goedgekeurd door de gemeenteraad.

DDe kwaliteit van het beheer door Landschap Waterland
De initiatiefgroep heeft al vele malen met cijfers onderbouwde betogen gehouden, dat het beheer van Landschap Waterland alleen gekenschetst kan worden als financieel en praktisch wanbeheer. Daar is iets van blijven hangen in de hoofden van de gemeenteraadsleden, zoveel zelfs, dat een motie is aangenomen door de raad, die B&W uitnodigt om te onderzoeken of een andere beheersvorm voor het Hemmeland de voorkeur verdient en haalbaar is.

Wij zijn alleen wat sceptisch over de uitkomst van dit onderzoek en de praktische gevolgen ervan, want de ambtenaren van Landschap Waterland en van de NV Recreatie Noord-Holland zullen de kip met gouden eieren niet zo makkelijk laten ontsnappen. Wij moeten ons realiseren, dat Landschap Waterland de eigenaar en exploitant is van het park en de jachthaven, dus alle inkomsten zoals pacht, huur en winst van de jachthaven vloeien nu in die bodemloze put, zonder dat de burger of de gemeente daar iets over te zeggen heeft.

Onze conclusie
Het Hemmeland heeft te lijden onder onberaden plannen van bestuurders, die alleen denken aan financieel gewin voor enkelen en die het algemeen belang volkomen uit het oog verloren zijn. De commerciële exploitatie staat bij deze lieden nog onverminderd hoog in aanzien, dus nieuwe plannen kunnen ieder moment weer de kop opsteken.
Het doel van het burgerinitiatief: 'Behoud van het Hemmeland in zijn huidige staat' is dank zij deze bestuurders verder weg dan ooit.
De conclusie moet dan ook zijn, dat de stichting Hemmeland een lang en werkzaam leven tegemoet gaat.