Verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer om onderzoek
naar financieel beheer Landschap Waterland.

Stichting Hemmeland
H. Reyntjeslaan 136,
1141 HB Monnickendam,
tel. 0299 - 65 2759
e-mail: info@redhethemmeland.nl

Aan
Randstedelijke Rekenkamer
T.a.v. Prof. Dr. L.D. Noordam
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam

Betreft: financieel beleid Landschap Waterland

Monnickendam, 15 januari 2006

Geachte Professor Noordam,

Met dit schrijven richten wij ons tot u, omdat wij binnen de stichting Hemmeland ons ernstige zorgen maken over het financieel beleid van Landschap Waterland. Dit genootschap is in de jaren '90 opgericht als 'een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen'. Participanten zijn 12 gemeenten in de regio Waterland alsmede de provincie Noord-Holland. Landschap Waterland heeft een publiekrechtelijke status. Landschap Waterland is zowel eigenaar als beheerder van het Hemmeland, een stuk buitendijks land van ongeveer 45 hectare dat gelegen is in de Gouwzee bij Monnickendam, vallend onder de gemeente Waterland. Op het Hemmeland is een (winstgevende) jachthaven gevestigd. die ook onder het beheer van Landschap Waterland valt.

Over het Hemmeland is in 2006 in de gemeente Waterland de nodige commotie ontstaan, toen bleek dat Landschap Waterland met zeer vergaande plannen kwam om dit schitterende buitendijkse recreatiegebied op de schop te nemen en te vercommercialiseren. Een initiatiefgroep Red het Hemmeland (website www.redhethemmeland.nl) werd opgericht. Deze initiatiefgroep heeft met veel moeite uiteindelijk de beschikking gekregen over de financiële jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen van Landschap Waterland die betrekking hadden op het Hemmeland en de jachthaven. Uit de analyse van de financiële gegevens bleek zonneklaar dat de organisatie meer geld uitgeeft aan bureaukosten en het op peil houden van het eigen ambtenarenbestand, dan aan het feitelijke onderhoud van het Hemmeland. Na veel externe druk heeft Landschap Waterland uiteindelijk moeten toegeven dat deze conclusie van de actiegroep inderdaad correct was. Om u een indruk te geven van de situatie zijn te uwer informatie afschriften van de briefwisseling tussen Landschap Waterland en de initiatiefgroep bijgesloten (4 bijlagen). Ook op de website van de initiatiefgroep is veel aanvullende informatie samengebracht.

Wij achten het verontrustend dat Landschap Waterland zich op het standpunt stelt dat de kosten voor onderhoud van het parkgedeelte van het Hemmeland dusdanig hoog zijn, dat vercommercialisering de enige oplossing zou zijn om tot een 'kostendekkend' financieel beheer te komen. Dit standpunt is niet houdbaar indien men de excessieve bureaukosten van de organisatie buiten beschouwing zou laten. Op deze wijze wordt een wel heel merkwaardige voorstelling van de financiële situatie aangewend om voor de burger zeer vergaande en politiek gevoelige besluitvorming te beïnvloeden. Dat de burgers van Waterland in meerderheid niet van deze vorm van misleiding gecharmeerd zijn, moge blijken uit de vele duizenden handtekeningen die de initiatiefgroep tegen de plannen van Landschap Waterland verzameld heeft. Opvallend is ook dat sinds de initiatiefgroep de werkwijze van Landschap Waterland aan de orde heeft gesteld, hun website www.landschapwaterland.nl uit de lucht gehaald is. Kennelijk is bestuurlijke transparantie geen hoge prioriteit van dit bestuurlijke lichaam.

De situatie overziend zijn ondergetekenden van mening dat de financiële verantwoording van Landschap Waterland ten aanzien van het beheer en onderhoud van het Hemmeland misleidend is. De cijfers waarmee na langdurig aandringen geschermd wordt zijn zelden consistent, en geven de belastingbetaler bepaald geen duidelijk beeld van wat er financieel gebeurt binnen deze organisatie. Ook bestuursleden (wethouder Bouwman van de gemeente Waterland) en adviseur (burgemeester Jongmans van gemeente Waterland) van Landschap Waterland zijn op geen enkel moment bereid of in staat geweest helderheid te verschaffen.

Aangezien de Randstedelijke Rekenkamer zich bezig houdt met de effectiviteit en (naar wij aannemen) de transparantie van het financiële reilen en zeilen van publiekrechtelijke organisaties in de Randstad, wenden we ons thans tot u. Wij menen dat op grond van de uitgebreide informatie die door de initiatiefgroep inmiddels verzameld is, een nader onderzoek door uw Rekenkamer bepaald niet misplaatst zou zijn. Uiteraard zijn wij graag bereid ons standpunt schriftelijk of mondeling nader toe te lichten, en waar nodig aanvullende informatie te verschaffen. Wij wachten uw reactie met grote belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Hemmeland,

S. Rodenhuis
Secretaris

Dr. F. UdoVoorzitter
Drs. R.F. van den BergPenningmeester
Prof. Dr. C.A. de LangeWebmaster: www.redhethemmeland.nl

4 bijlagen

c.c. Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Holland