Brief van Stichting Hemmeland over de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
aan alle raadsleden.

Stichting Hemmeland
Herm. Reijntjeslaan 136
Monnickendam

Aan
Leden van de gemeenteraad van Waterland
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Monnickendam, 8 december 2006

Onderwerp:Verzoek toekomst Hemmeland en Gouwzee in overeenstemming te brengen met de concrete niet vrijblijvende bestuurlijke ontwikkelingen bij rijk en provincie ten aanzien van het natuurbeleid in Nederland en EU.

Geachte leden van de gemeenteraad van Waterland,

Hierbij verzoeken wij u dringend in de raadsvergadering van 14 december 2006 niet over te gaan tot instemming met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006, nummer 435A, inzake vaststellen van de gemeentelijke notitie "Standpunten over de toekomst van het Hemmeland".
De reden van het verzoek is het volgende

1.
Het vigerende bestemmingsplan "Gouwzee 1990" is door de toenmalige gemeenteraad van Monnickendam vastgesteld in juni 1990. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een bestemmingsplan elke tien jaar te herzien. Tot op heden heeft de gemeente Waterland echter voornoemd bestemmingsplan ten onrechte niet herzien en aangepast aan onder meer de aanzienlijke ruimtelijk ontwikkelingen, die sinds de jaren negentig hebben plaats gevonden bij het rijk en provincie Noord-Holland. Zie onderstaande paragraaf 2.
Een bestemmingsplan heeft onder meer de functie rechtszekerheid te verlenen aan alle belanghebbenden. Tot deze belanghebbenden behoren zonder meer ook inwoners van Waterland en andere steden en dorpen in de omgeving. Tot op heden hebben reeds meer dan vier duizend burgers hun handtekening gezet voor het behoud van het huidige Hemmeland. De handtekeningen bevinden zich sinds 3 november 2006 in het gemeentehuis te Monnickendam. Bovendien heeft op 27 september 2006 de burgerij in de geheel volle Grote Kerk te Monnickendam luid en bijzonder krachtig aan het gemeentebestuur laten weten dat men het huidige Hemmeland en Gouwzee wil behouden. Zoals bekend hebben pers en televisie aan deze indrukwekkende manifestatie ruimschoots lokale, regionale en landelijke bekendheid gegeven.
Thans kan bovengenoemd bestemmingsplan van 1990 naar onze mening dan ook niet meer op een bestuurlijk verantwoorde wijze ten grondslag worden gelegd aan voornoemd voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
Mede om die reden verzoeken wij u dringend niet in te stemmen met het voorstel. Het bestemmingsplan "Gouwzee" dient naar onze mening in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur niet achteraf en na de realisering van een aantal plannen te worden herzien. Het bestemmingsplan Gouwzee dient daarentegen nadrukkelijk eerst te worden herzien in het kader van afstemming op onderstaande ruimtelijke ontwikkelingen bij rijk en provincie alvorens verdere plannen in overweging te nemen.

2.
Zoals hierboven aangegeven hechten duizenden burgers uit Waterland en omgeving een bijzonder grote waarde aan de natuur, de rust, ruimte en landschap van Hemmeland en Gouwzee. Uiteraard is dit niet uitsluitend het geval in Waterland. Miljoenen burgers in Nederland en de EU wensen de natuur in hun omgeving te beschermen en nieuwe natuur verder te ontwikkelen. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie. Door natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Planten en dieren kunnen zich door deze 'ecologische verbindingen' op verschillende plaatsen in Nederland vestigen. Dit maakt onze natuur rijker en interessanter om te bezoeken. Deze ontwikkeling heeft in de loop der jaren duidelijk ook plaats gevonden op het Hemmeland. Op het Hemmeland en de Gouwzee hebben zich meerdere wettelijk beschermde planten en dieren gevestigd. De Gouwzee is reeds lang een van internationale betekenis zijnde rust- en fourageplek voor trekvogels met een in dat verband specifieke en hoogwaardige flora en fauna.
Hemmeland en Gouwzee maken dan ook deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur (PEHS). Zie bijgaande kaart die is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 november 2004. De PEHS maakt deel uit van de ecologische hoofd structuur van het rijk.

Wij verzoeken u dringend het bestemmingsplan Gouwzee mede in het kader van het bovenstaande te herzien en het huidige Hemmeland en de Gouwzee te behouden alvorens verdere plannen in overweging te nemen. Tevens verzoeken wij u middels het herziene bestemmingsplan de juiste juridische bescherming te geven aan Hemmeland en Gouwzee in het kader van bovenvermelde PEHS. Deze rol van gemeenten bij bescherming en verdere realisatie van de ecologische hoofdstructuur is namelijk vastgelegd in het betreffende dossier Natuurontwikkeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Namens het bestuur van de Stichting Hemmeland

Hoogachtend,

Sjoerd Rodenhuis (secretaris)