Het Mirror Hotel - archief - 2012

 

“Eind 2012 kwam er een nieuw element in de strijd:
Het bestemmingsplan buitengebied Waterland met het Hemmeland en het hotel erin.”

Het bestemmingplan is op 25 november ter inzage gelegd. Document (C46) toont de aankondiging en de termijn van ter inzage legging. Het ontwerp bestemmingsplan bevat de volgende passage over het hotel:

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee een hotel bij het bestaande Mirrorpaviljoen kan worden gebouwd: het Mirrorhotel. Daarbij blijft de oppervlakte van het horecagebouw ten hoogste 1.600 m2 . De bruto vloeroppervlakte van de ruimtes in gebruik voor horeca, exclusief de parkeerruimte en/of technische ruimte in een souterrain of ondergronds, bedraagt ten hoogste 4.000 m2. Er mag een halfverdiepte parkeerkelder worden gebouwd. De bebouwing heeft een goot- en bouwhoogte van maximaal 9.0 respectievelijk 14,0 meter.

De vetgedrukte passages zijn een staaltje van onbehoorlijk bestuur, dat ons zelfs na zes jaar actievoeren voor het Hemmeland nog versteld laat staan. Wat staat hier:
a. Het aantal bouwlagen is niet gespecificeerd. Het oorspronkelijke raadsbesluit spreekt gedreven door de wens om het hotel zo klein mogelijk te houden van een hotel van maximaal 4000m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlak) in drie bouwlagen.
b. Het te bouwen vloeroppervlak is niet meer beperkt, want er staat alleen, dat het hotelbedrijf niet meer dan 4000m2 mag beslaan, minder mag kennelijk ook. Hiermee wordt bijvoorbeeld de bouw van appartementen mogelijk gemaakt, niet alleen op de extra verdieping, maar in het hele gebouw.
c. De laatste zin spreekt dan ook niet meer van een hotel, maar van “de bebouwing”.

Wij hebben een zienswijze ingediend (C47) die deze zaak aan de kaak stelt. Deze keutel is ingetrokken. Het hotel is uit het bestemmingsplan gehaald en er komt een apart bestemmingsplan voor de hectare grond, waar het hotel op zou moeten staan.

Op youtube zijn nu twee filmpjes te zien, die de gang van zaken illustreren. http://www.youtube.com/user/meldpuntwaterland/videos

De afgelopen 12 maanden is een voortdurende strijd gevoerd om de afmetingen van het hotel. (zie 1 t/m 13 hieronder) Na alle discussies heeft een meerderheid van de gemeenteraad de zijde van het privé belang gekozen door op aandringen van de VVD een te hoog gebouw goed te keuren. Het hotel krijgt hiermee een extra verdieping, die zorgvuldig buiten de discussie is gehouden. Waarom?

1. Maart 2012 Indiening hotel ontwerp no. 3
Het bevat een uitvoerige opsomming van nuttig vloeroppervlak tot een totaal van 4000 m2. Helaas, de stichting prikte de misleiding door, want het totaal Bruikbaar Vloer Oppervlak (BVO) was meer dan 4500 m2, (C33).

2. 11 juni 2012 Behandeling ontwerp no. 3 door de welstandscommissie.
De commissie was niet enthousiast zoals blijkt uit de notulen (C34).
De poging tot misleiding was mislukt, dus werd snel een aangepast ontwerp uit de la getrokken.

3. 21 juni 2012 Indiening hotel ontwerp no 4.
De diepte van het gebouw was iets kleiner dan de diepte van no. 3, maar de stichting toonde aan, dat de verlaging van de BVO onder andere bereikt werd door gaten in de verdiepingen te maken van in totaal 110 m2, (C35).
Deze brief vestigt ook de aandacht op de hardnekkigheid, waarmee de architect telkens weer hoger tekent, dan toegestaan. De reden is duidelijk: Er is een extra verdieping van 900 m2 gepland. Dit ontwerp is nooit aan de welstandscommissie voorgelegd. Dit was ook niet nodig, want het ontwerp is gelijk aan ontwerp no. 3.

4. 21 augustus 2012 Informatie document van de wethouder aan de raad.
Dit document is hier te lezen (C36).

5. 4 sept. 2012 Brief over dit document aan de wethouder.
De stichting vraagt met klem waarom de brieven van de stichting niet beantwoord worden en waarom de welstandscommissie geen reactie krijgt op vragen, (C37).

Nu ontspon zich een media oorlog in Prettig Weekend.
Eerst plaatste de stichting een advertentie (C38).
Daarna ging de wethouder actievoeren met een pagina grote advertentie (C39).
De stichting antwoordde met een analyse (C40).

6. 27 sept 2012 Onderhoud met wethouder Kools.
Met het niet beantwoorden van onze brief van 15 sept 2011 (C32a) begon een jaar van volstrekt stilzwijgen van de kant van de wethouder richting de Stichting Hemmeland. Deze periode eindigde met een uitnodiging voor een gesprek met de wethouder op 27 september 2012, maar daar bleek, dat er geen gesprek mogelijk is. Het enige resultaat was een belofte, dat onze brieven beantwoord zouden worden. Het antwoord, gedateerd 2 oktober, plofte op 16 oktober in de bus, dus ruim na de behandeling in de raad van het voorstel van B&W tot het bouwen van het megahotel. Het hele epistel is hier te lezen. (C44). Ons antwoord staat eronder (C45).

Onze conclusie is: De wethouder geeft geen antwoord op de zaken, die wij in onze brieven aan de orde gesteld hebben. Waar is de man mee bezig?

7. 11 okt 2012 Raadsvergadering, informatie hotel
Onze mening werd op de vergadering van 11 oktober uitgesproken door Fred Udo (C41).
Jolan vd Broek hield ook een gloedvol betoog (C42).
Leloup, de architect toverde een nieuw argument voor de hoogte overschrijding uit de hoge hoed:
De overschrijding was nodig om een esthetisch verantwoord ontwerp te maken en al helemaal niet om een extra verdieping van 900 m2 oppervlak en 3,5 meter hoog op het gebouw te zetten. Het gevolg is, dat de raad zijn voorkeur uitspreekt voor een hoogte van 14 meter, maar akkoord gaat met 14,7 meter als dit naar het oordeel van de welstandscommissie noodzakelijk is.

De architect heeft het oordeel van de welstandscommissie niet afgewacht en heeft weer een nieuw ontwerp ingediend bij de welstandscommissie, waarbij hij zich houdt aan de hoogte van 14 meter en aan de BVO limiet van 4000 m2, als we de extra verdieping niet meerekenen. De commissie vond het vorige ontwerp te massaal en niet passen in de kleinschalige omgeving. Er is volgens ons geen reden om van dit eerdere oordeel af te wijken.

8. 18 okt 2012 Raadsvergadering, bestemmingsplan
Agendapunt 10 is het goedkeuren van het bestemmingsplan voor het Hemmeland. Hierin vinden wij tot onze stomme verbazing, dat het hotel 15,4 meter hoog mag worden en dat de gebruiksruimtes 4000 m2 mogen zijn. Hierover stuurden wij een brief aan de raad (C43).

Dit betekent, dat het bestemmingsplan de maten en de bedriegerij van het teruggetrokken ontwerp 3 overneemt!
Kon de truc met de gebruiksruimtes in ontwerp 3 nog afgedaan worden als een probeersel van een niet al te eerlijke ondernemer, nu zien wij, dat een wethouder van onze gemeente dezelfde truc een half jaar later toepast in het bestemmingsplan.
Laat een ieder het zijne denken over dit optreden.
Wij beperken ons tot vriendjespolitiek en onbehoorlijk bestuur.

9. 12 november 2012 Vergadering welstandscommissie.
Deze vergadering was een verlengstuk van de raadsvergadering van 11 oktober, waarbij de hoogte een breekpunt was. De welstandscommissie kreeg weer een nieuw ontwerp voorgeschoteld, nu van 14 meter hoog. De derde bouwlaag heeft nog steeds een verdiepingshoogte van 6 meter, zodat de laag appartementen er nog steeds in past. De commissie vindt het gebouw nog steeds te massaal is voor de omgeving, zoals blijkt uit de notulen van de vergadering:

De commissie is van mening dat de opzet voor de inrichting thans beter aansluit bij de gewenste uitstraling van een hotel op deze plek, maar dat het ontwerp voor het hotel nog niet voldoet. De commissie handhaaft derhalve haar advies en gaat niet akkoord met de aanvraag.

Advies: Niet akkoord, nader overleg


Wanneer zullen de projectontwikkelaar en de gedienstige wethouder eens begrijpen, dat een extra verdieping dit gebouw veel te groot maakt?

10. 10 december 2012 Vergadering welstandscommissie.
De zoveelste tekening ligt op tafel. Het is weer een variatie op het idee om een extra verdieping erop te zetten, maar nu is het middendeel verlaagd tot 13,4 meter, maar de zijbeuken zijn nu 14,7 meter hoog. De nieuwe voorzitter is kennelijk een voorstander van welk hotel dan ook en laat dit ontwerp goedkeuren na een discussie, die hooguit 5 minuten geduurd heeft.

Men zou denken: Dit is einde verhaal, want de wethouder had tot dit moment de laatste drie ontwerpen kritiekloos met een positief advies naar de raad gestuurd.

De samenstelling van het college van B&W is in 2013 een andere dan in 2012 en dat pakt onverwacht uit, want de kritiekloze aanvaarding van alles wat LeLoup tekende is verdwenen.

11. 8 februari 2013 Persbericht B&W.
Een uittreksel uit dit persbericht:
“Op basis van de opmerkingen van de Welstandscommissie is een groot deel het gebouw verlaagd tot een hoogte van 13,40 meter boven maaiveld. Ook is op verzoek een gevarieerde hoogte aangebracht. Dit laatste betekent wel dat nokhoogte 70 cm hoger is dan de afgesproken 14 meter. Het college is van mening dat door deze overschrijding niet wordt voldaan aan de toezegging van de raad. Bovendien denkt het college dat het mogelijk is om zowel een gevarieerde bouwhoogte te krijgen als het gehele gebouw niet hoger te maken dan 14 meter.”

12. Donderdag 14 maart 2013: Een zwarte dag voor de burgers van Waterland.
Het hotel stond weer op de agenda van de raad.
4 maart 2013 De gemeenteraad behandelt weer het plan van de initiatiefnemer.
De ingekomen stukken zijn:
259-12 informatie van B&W : “Het hotel moet lager”, (C49).
259-13 tekeningen hotel.
Motie VVD om de hoogte van 14,7 meter goed te keuren.
In de aankondiging staat: behandeling “gewijzigd ontwerp”, maar document 259-13 is gedateerd 4 december 2012 en het bevat geen wijzigingen vergeleken met de tekeningen die in december zijn behandeld. De heren Kulik en LeLoup negeren dus de opmerkingen van B&W en vertrouwen erop, dat de vriendjes in de raad deze tekening wel zullen goedkeuren tegen het oordeel van B&W in.

Het is al meer gezegd: De huidige gemeenteraad dient vele belangen, maar de belangen van de gewone burger zijn daar niet bij. Op donderdag 14 maart was het weer raak:
De VVD diende een motie in om het Hemmeland op te zadelen met een gebouw groter dan gesteld in de kaders van de gemeenteraad zelf. De ondernemer wil nu eenmaal een groot gebouw, dus vinden de VVD met de vaste vazallen, de dames van D66 en Waterland Natuurlijk dat B&W niet moeten zeuren over kaders en zo. Het was allang bekend dat wethouder Kools samen met dit groepje danst naar de pijpen van dhr Kulik en consorten om een zo groot mogelijk hotel te bouwen in het Hemmeland. Publiek eigendom inpikken voor privé doeleinden past in de taakomschrijving van deze "volksvertegenwoordigers". Tot verbazing van velen hielp het CDA onder aanvoering van dhr Verbeek de ondernemers kliek aan een meerderheid, dus de motie is aangenomen.

Het enige wat de arme burger nog rest om deze kliek tot verantwoording te roepen is om volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen niet te stemmen op VVD, D66, Waterland Natuurlijk en het CDA.

De PvdA staat niet in het rijtje, want zij stemden tegen de motie, maar dan moeten wij wel bedenken, dat het de PvdA wethouder Schalkwijk is, die "sterk en sociaal" de openbare bibliotheek om zeep hielp. Het is blijkbaar heel "sterk en sociaal" om het budget voor asfalt te verhogen ten kosten van bibliotheekwerk.

Het rijtje fatsoenlijke partijen wordt daarmee wel heel klein, maar ondanks het feit, dat wij een fatsoenlijke burgemeester hebben sluiten wij dit onverkwikkelijke verhaal met een aangepast citaat:
Vaer wel, mijn Waterland: verwacht een andren heer.